Zakładanie, rejestracja, obsługa prawna spółek


Usługi prawne z zakresu prawa handlowego dotyczą zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych. Obejmują m.in. przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń, opracowywanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

W zakres usług wchodzi m.in.:

– zakładanie wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego tj.

– spółki jawnej

– spółki partnerskiej

– spółki komandytowej

– spółki komandytowo – akcyjnej

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółki akcyjnej

W ramach w/w: pomoc w wyborze rodzaju spółki, przygotowanie projektu umowy spółki oraz pozostałej dokumentacji, rejestracja spółki w sądzie rejestrowym, bieżące wsparcie prawne w ramach działalności spółki.

– sporządzanie umów i statutów spółek handlowych, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów;

– łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,

– doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych,

– pomoc prawna przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

– reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółek oraz zwoływania zgromadzeń wspólników,

– reprezentacja przed sądami w postepowaniach dotyczących wyłączenia wspólników,

– rozwiązywanie i likwidacja spółek handlowych.